Надписи, стихи и фразы на хинди в переводе на русский

 • Бог есть любовь — ईश्वरः प्रेमास्ति
 • Будь проще — सरलो भव
 • Вера, надежда и любовь — श्रद्धा, आशा प्रेम च
 • Верь в себя — स्वात्मनि विश्वसिहि
 • Время лечит все — कालः सर्वं विरोपयति
 • Все, что вам нужно, это любовь — केवलं प्रेम तवावश्यकमस्ति
 • Всегда следуй своему сердцу (зову сердца) —  सदैव तव हृदयमनुगच्छ
 • Живи сегодня (настоящим) - अद्यं जीव
 • Живите полной жизнью (во всей полноте жизни) - जीवनं संपूर्णतया जीव
 • Здесь и сейчас — अत्राधुना च
 • И это тоже пройдет  — चेतदपि गमिष्यामि
 • Измени мир  — जगत्परिवर्तस्व
 • Люби себя  — आत्मानमनुरज
 • Люби этот момент क्षणमेतमनुरज
 • Мир (Покой) находится внутри, не ищи его снаружи (в другом месте, вне себя)  — शांतिरंतरतः आगच्छति तां बहिर्मान्विष्य
 • Одна жизнь — один шанс - एक जिंदगी एक मौका
 • Последний (единственный) шанс – एकांतिमावसरः
 • Счастье навсегда (вечно) – शाश्वतानंद
 • Управляй своей кармой (т.е. будь хозяином кармы (судьбы) - तव कर्म नियमय
 • Я не это тело - शरीरमेतन्नास्मि

Гуру-аштакам (Шрипада Ади Шанкарачарйа)

|| गुर्वष्टकम् ||

शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं
यशश्चारु चित्रं धनं मेरु तुल्यम् |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || १ ||

Красивое тело, прекрасные жёны,
Услады и слава и золота тонны…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं
गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातम् |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || २ ||

Супруги, богатства, все дети и внуки
Родные и дом и любые науки…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या
कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ३ ||

В устах пребыванье шести видов знаний,
Учёность и творчество, знанье писаний…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः
सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ४ ||

Далёкие страны, почёт, уваженье,
Отчизна и гордость, мораль и везенье…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः
सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ५ ||

Всех мира царей и владык восхищенье,
Чьим лотосным стопам всегда поклоненье…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा
ज्जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ६ ||

И пусть я прославлен по всем направленьям
Даров как податель, хозяин явленьям…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ
न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ७ ||

Мой ум отстранён от мирских наслаждений,
От йоги, богатств и красавиц служений…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये
न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ८ ||

Ума нет фиксаций на доме и теле,
Отшельничьей жизни иль праведном деле…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

गुरोरष्टकं यः पठेत्पुण्यदेही
यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही |
लभेद्वाच्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं
गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् || ९ ||

И каждый, кто эти стихи воспевает
Аскет он иль царь, — знанье он обретает.
Такой ученик Абсолют постигает,
Когда к стопам гуру он ум полагает.


Шива-шадакшара-стотра


।। शिव षडक्षर स्तोत्रम् ।।

ॐकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ।। १ ।।

С первичной точкою един,
Умами йогов вечно зрим,
Желанья, волю дарит он…
Поклон да будет слогу «ом». (ॐ)

 

नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः ।
नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः ।। २ ।।

Богами, сонмом мудрецов,
Девиц небесных и жрецов,
Людьми чья сущность почтена…
Поклон да будет слогу «на». (न)

 

महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम् ।
महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः ।। ३ ।।

Великий дух, великий бог,
Великих созерцаний слог,
Порочность кем устранена…
Поклон да будет слогу «ма». (म)

 

शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकम् ।
शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः ।। ४ ।।

Благой владыка всех миров,
Бытья причина и покров,
Опора вечности тиши…
Поклон да будет слогу «ши». (शि)

 

वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणम् ।
वामे शक्तिधरं वेदं वकाराय नमो नमः ।। ५ ।।

На мудром ездящий быке,
Богиню держащий в руке,
Чья змеем шея обвита…
Поклон да будет слогу «ва». (वा)

 

यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः ।
यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः ।। ६ ।।

Подвижный и стоящий Бог,
Богов наставник, вечный слог,
Господь великий Бытия…
Поклон да будет слогу «йа». (य)

 

षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिव सन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ।। ७ ।।

Кто этот гимн шести слогам
Читает, преданный богам
Нектар блаженства изопьёт
В том мире, Шива где живёт.


Гимн 108 имён Шивы (шива-аштоттара-шатанама-стотра)

।। श्री शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ।।

 

शिवो महेश्वरश्शंभुः पिनाकी शशिशेखरः ।
वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ॥ १ ॥

Дарящий счастье царь, благой;
Кто лучник, убранный луной;
Прекрасен, необычноок,
Кроваво-красен, власья в клок. || 1 ||

 

शंकरश्शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः ।
शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकंठो भक्तवत्सलः ॥ २ ॥

Владелец жезла и копья;
Богини муж, исток бытья,
Прекрасношеий, чистый свет,
Услады преданных предмет. || 2 ||

 

भवश्शर्वस्त्रिलोकेशश्शितिकंठश्शिवप्रियः ।
उग्रः कपाली कामारी अंधकासुरसूदनः ॥ ३ ॥

Стрелой разящий; капалин;
Бытье; трехмирья властелин.
Желаний враг, Андхаки мор;
Сам ужас, любый дщери гор. || 3 ||

 

गंगाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः ।
भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ॥ ४ ॥

Держащий Гангу, смерти мор,
Во лбу чьем глаз, в руке топор.
Огромен, милости колосс.
Лань держит, спутанноволос. || 4 ||

 

कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरांतकः ।
वृषांको वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ॥ ५ ॥

Живущий на горе святой,
Муж в пепле, на быке, густой.
Три града ввергнувший в конец;
В броню одетый и венец. || 5 ||

 

सामप्रियस्स्वरमयस्त्रयीमूर्तिरनीश्वरः ।
सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ ६ ॥

Трехлик, любящий рифмы слог.
Звучанье, неподвластный Бог.
Дух высший и знаток всего;
Светила все — глаза Его. || 6 ||

 

हविर्यज्ञमयस्सोमः पंचवक्त्रस्सदाशिवः ।
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ ७ ॥

Огонь, что с Умою един,
Приемлет жертвы, господин.
Кто пятилик, всегда благой.
Царь духам; предок и герой. || 7 ||

 

हिरण्यरेतः दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोनघः ।
भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः ॥ ८ ॥

Златое семя у Кого,
Непросто оскорбить Его,
Змеей украшен, славен; гор
Владыка, житель и убор. || 8 ||

 

कृत्तिवासः पुरातनर्भगवान् प्रमथाधिपः ।
मृत्युंजयस्सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः ॥ ९ ॥

Бог древний, смерть что победил,
Собою всё заполонил.
Миров учитель, духов царь;
Кто тоньше, чем любая тварь. || 9 ||

 

व्योमकेशो महासेनजनकश्चारुविक्रमः ।
रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिर्भुध्नो दिगंबरः ॥ १० ॥

Небесновласый, милый путь;
Отец воителя и суть.
Владыка всех, чей рёв суров.
Одетый в небо, ось миров.|| 10 ||

 

अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्त्विकश्शुद्धविग्रहः ।
शाश्वतः खंडपरशुरजः पाशविमोचकः ॥ ११ ॥

Восьмиобразен, многочтим,
Реален, чист, неоскверним.
Рубящий узы, как топор,
Непобеждённый до сих пор. || 11 ||

 

मृडः पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्ययो हरिः ।
भगनेत्रभिदव्यक्तो दक्षाध्वरहरो हरः ॥ १२ ॥

Добрейший пастырь душам всем,
Неизменяемый совсем.
Великий бог, в оленя цвет,
Обряд что Дакши свёл на нет. || 12 ||

 

पूषदंतभिदव्यग्रो सहस्राक्षस्सहस्रपात् ।
अपवर्गप्रदोऽनंतस्तारकः परमेश्वरः ॥ १३ ॥

Тысяченог, тысячеглаз,
у Пуши зуб, у Бхаги глаз
Он выбил, сам хотя — покой…
Спаситель, — Бог Всевышний мой. || 13 ||


Гимн великому победителю смерти (махамритйунджайа-стотра)

॥ महामृत्युञ्जयस्तोत्रम् ॥


रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १ ॥

Владыка душ и ось всему,
Темна чья шея, страшен вой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

नीलकन्ठं कालमूर्त्तिं कालज्ञं कालनाशनम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ २ ॥

Бог темнотелый, смерть саму,
Времён кто разрушает рой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

नीलकण्ठं विरूपाक्शं निर्मलं निलयप्रदम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ३ ॥

Инакоглазый, кров всему,
Пречист, и горло с синевой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ४ ॥

Кто неподвластен ничему,
Учитель мира, дорогой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ५ ॥

Все боги слуги лишь кому,
Чей символ — бык, царь мировой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

त्र्यक्शं चतुर्भुजं शान्तं जटामकुटधारिणम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ६ ॥

Треокий, космы чьи в копну,
Четырёхрукий, сам покой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं नागाभरणभूषितम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ७ ॥

Носящий змеев и луну,
Покрытый пеплом и золой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?


अनन्तमव्ययं शान्तं अक्शमालाधरं हरम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८ ॥

Рушитель, нет конца кому,
Держащий чётки и не злой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपददायिनम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ९ ॥

Защитник высший кто всему
Блажен, единственнен собой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

अर्द्धनारीश्वरं देवं पार्वतीप्राणनायकम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १० ॥

Вместивший мужа и жену
Супруг Богини и герой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

प्रलयस्थितिकर्त्तारमादिकर्त्तारमीश्वरम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ११॥

Творец, предтечей нет кому,
Хранит и рушит космос свой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

व्योमकेशं विरूपाक्शं चन्द्रार्द्धकृतशेखरम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १२ ॥

Всё небо — волосы ему,
В которых месяц над землёй…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

गङ्गाधरं शशिधरं शङ्करं शूलपाणिनम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १३ ॥

Держащий Гангу и луну,
Копьё сжимающий рукой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

अनाथः परमानन्तं कैवल्यपदगामिनि ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १४ ॥

Не ограничен, никому
Не подконтролен; сам с собой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारणम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १५ ॥

Дает начало кто всему,
Конец, свободу и устой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

कल्पायुर्द्देहि मे पुण्यं यावदायुररोगताम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १६ ॥

Дающий, эрой жизнь в длину
Целитель хвори кто любой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

शिवेशानां महादेवं वामदेवं सदाशिवम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १७ ॥

Богов господь, губящий тьму
Прекрасный бог, всегда благой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

उत्पत्तिस्थितिसंहारकर्तारमीश्वरं गुरुम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १८ ॥

Учитель миру кто всему,
Явивший циклы все собой
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?


Гимн неистового танца Шивы (шива-тандава-стотра)

।। शिवताण्डव स्तोत्रम् ।।


जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकाम् ।
डमड्डमड्ड्मड्ड्मन्निनादवड्ड्मर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न: शिव:शिवम् ॥ १ ॥

Свалявший лес волос в клубок, с которых чистых вод поток
По шее вниз бежит сильней, и украшает тело змей.
«Дамад-дамад-дамад-дамад» — звучит всё громче барабан,
Неистов танец, Шива рад; да ниспошлёт Он благо нам. || 1 ||

 

जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति: प्रतिक्षणं मम ॥ २ ॥

Низринут вод с волос каскад; священной Ганги водопад;
Пред юной убранным луной благоговеет разум мой.
Издав «дхагад-дхагад-дхагад», огонь, не знающий преград,
Исторг Он изо лба, шумя, к Нему любовь стремит меня. || 2 ||

 

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर-स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ ३ ॥

Вершин держащий дочь царя, и, сладострастием горя,
Любовной занятый игрой в восторг ввергает разум мой.
Чей направления наряд, и состраданья полный взгляд
Конец всем тяготам кладёт; в ком радость ум ешё найдёт? || 3 ||

 

जटाभुजंगपिंगलस्फुरत्फणामणिप्रभा-कदम्बकुंकुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥ ४ ॥

Волосья в клок; лианой змей, красой сияющий камней.
Цветами, киноварью Он омыт, любовно умащён.
Пьянящий, сладостный поток, спокоен, в шкуре, свет, исток.
Мой ум в восторге изумлён. Да будет Сущий восхвалён! || 4 ||

 

सहस्त्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर-प्रसूनधुलिधोरणीविधुसराङध्रिपीठभू:
भुजंगराजमा्लया निबद्धजाटजूटक: श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर: ॥ ५ ॥

Тысячеоким Он почтён и в змее Шеше воплощён.
Гирляндой змей на телесах, и птицы сродник в волосах.
С небесных жителей корон пыльцой усыпан, мира трон,
Склонённых вечно перед Ним, кто первый и неповторим. || 5 ||

 

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्ज्यस्फुलिंगभा-निपीतपंचसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ।
सुधामयुखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु न: ॥ ६ ॥

Пятью был стрелами снабжён желаний бог, но был сожжён
Со лба стремительным огнём Того, богами кто почтён.
Нам радость Тот да ниспошлёт, в чьих волосах луна живёт;
Великий первый капали'н, сияньем блещущий своим. || 6 ||

 

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपंचसायके ।
धरधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैक-शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥ ७ ॥

Огня со лба поток меча, «дхагад-дхагад-дхагад» звуча,
Он пятистрелого спалил, Свой лютый норов проявил.
На пышных гру'дях дщери гор Он дивный, сказочный узор
Изобразил, как на стене. В Трехоком лишь услада мне. || 7 ||

 

नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिशीथिनीतम: प्रबन्धबद्धकन्धर: ।
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुर: कलानिधानबन्धुर: श्रियं जगद्धुरन्धर: ॥ ८ ॥

Несущий бремя всех миров, темней, чем облачный покров,
Объявший новолунья ночь, кого никак не превозмочь,
Подобен туче молодой, реки святой омыт водой.
Всезащищающий герой да осчастливит разум мой. || 8 ||

 

प्रफुल्लनीलपंकजप्रपंचकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् ।
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥ ९ ॥

Как лотос чист, прославлен, свет; и темно-синий шеи цвет
Имеет Тот, достоин кто хвалы и славы, как никто.
Рожденье, страсть и ум отсёк, обряд и мрак и смерть отсёк,
Разрушен град великий Им, и я склоняюсь перед Ним. || 9 ||

 

अखर्वसर्वमंगलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भणामधुव्रतम् ।
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥ १० ॥

Подобен тёмным Он цветам, несёт всем радость существам,
Нектара сладостный поток, главнейший, правил всех исток.
Желаний бога погубил, слона и мрак и смерть убил.
Конец бытью кладётся Им, и я склоняюсь перед Ним. || 10 ||

 

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजंगमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् ।
धिमिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन्मृदंगतुन्गमंगलध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्ड्ताण्डव: शिव: ॥ ११ ॥

Изгибы тела; как стрела, ввысь рвется пламень из чела,
Огня кружится океан, танцует Шива; барабан
«Дхими-дхими-дхими» звучит, и сердце бешено стучит;
Безумный, ярый бытия небесный танец славлю я. || 11 ||

 

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजंगमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयो: सुहृद्विपक्षपक्षयो: ।
तृणारविन्दचक्षुषो: प्रजामहीमहेन्द्रयो: समप्रवृत्तिक: कदा सदाशिवं भजाम्यहम् ॥ १२ ॥

Тому, во чьих святых очах во многих разниц нет вещах,
Благожелательный чей глаз взирает равно на алмаз,
Траву и лотос; на царей, гирлянды, змей, врагов, друзей;
Когда ж Тому, кто всеблагой, служить я буду всем собой? || 12 ||

 

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुंजकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मति: सदा शिर:स्थमञ्जलिं वहन् ।
विलोललोललोचनो ललामभाललग्नक: शिवेति मन्त्रामुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ॥ १३ ॥

Когда же в чаще я густой, омытой Гангою святой,
В пещере только находясь, от дум дурных освободясь,
Ладони трепетно сложив, ко лбу со знаком приложив;
И мантру Шивы повторя; когда счастливым стану я? || 13 ||

 

इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुध्दिमेति सन्त्ततम् ।
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् ॥ १४ ॥

И нет сомнений — скоро тот, кто этот лучший гимн поёт,
Читает, помнит наизусть, формально произносит пусть,
Любовь учителя найдёт и милость Вора обретёт;
К свободе путь ни в чём другом, как в размышленьи о Благом. || 14 ||

 

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं य: शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे ।
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु: ॥ १५ ॥

Кто поклоненье совершив и Самосущего почтив,
В вечор сей гимн десятка ртов читает, станет тот здоров,
Неколебимым и царём; удача будет вся при нём.
Прекрасный лик, коней, слонов ему дарует Бог богов. || 15 ||


Шестистишие совершенного блаженства (нирванашатакам)

॥ निर्वाणषटकम् ॥


मनो बुद्ध्यहंकारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योमभूमीर्न तेजो न वायु: चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। १ ।।

Не разум, не воздух, не вкус и не зренье,
Не слух и не эго, и не ощущенье,
Не небо, огонь, обонянье, земля,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 1 ||


न च प्राण संज्ञो न वै पञ्चवायु: न वा सप्तधातुर् न वा पञ्चकोश: ।
न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। २ ।।

Не руки, не ноги, не жизни дыханья,
Не внутренность я и ни речи звучанья;
Не пять оболочек, не сила есть я,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 2 ||


न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव: ।
न धर्मो न चार्थो न कामो ना मोक्ष: चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। ३ ।।

Во мне нет враждебности, страстных желаний,
И нет заблуждений, богатства стяжаний;
Услад и законов, свободы вне я,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 3 ||


न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दु:खम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा: न यज्ञा: ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। ४ ।।

И нет добродетели, счастья, мучений,
Ни жертвы, ни мантры, ни мест омовений;
Пороки и радости, знанья — не я,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 4 ||


न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद: पिता नैव मे नैव माता न जन्म ।
न बन्धुर् न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य: चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। ५ ।।


Я не был рождён, и удачи не знаю,
Не перерождаюсь и не умираю,
Без друга, учителя, родичей я,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 5 ||


अहं निर्विकल्पॊ निराकार रूपॊ विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।
न चासंगतं नैव मुक्तिर् न मेय: चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। ६ ।।

Я формы лишён и везде пребываю.
Я неизмерим и сообществ не знаю.
Все органы чувств чуют только меня,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 6 ||


Восьмистишие Сущей Богине (бхаванйаштакам)

न तातो न माता न बन्धुर्न भ्रता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता।
न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ १ ॥

Отца нет и матери, братьев родимых;
Ни сына, ни предков, ни слуг, ни любимых;
Жены нет и знаний, и нет увлеченья;
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 1

भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः।
कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ २ ॥

Я в мире томлюсь, что исполнен страданий,
Невежества, зависти, страстных желаний;
Петлёю уловлен смертей и рожденья…
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 2

न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्‌।
न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ ३ ॥

Не знаю я йоги, богов почитаний,
Ни мантры, ни гимнов, ни тайн заклинаний;
Йогических жестов и благотворенья;
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 3

न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्‌।
न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ ४ ॥

Не знаю я святости, мест омовенья,
Свободы и в Высшем бытьи растворенья.
Не знаю любви и обетов вершенья…
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 4

कुकर्मी कुसङ्गी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः।
कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ ५ ॥

Дурные дела и дурное общенье,
Порочные мысли, плохое служенье…
Ущербен мой взор, нет в устах вдохновенья…
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 5

प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्‌।
न जानामि चान्यत्‌ सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ ६ ॥

Ни предков владыка, ни райский властитель,
Ни Бог, что велик, ни Вселенной хранитель…
Ни в них, ни в светилах мне нет утешенья;
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 6

विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये।
अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ ७ ॥

В дискуссиях, в слабостях и в опьяненьи,
Средь гор, вод, лесов, во врагов окруженьи,
В скитаньях всегда мне даруй охраненье…
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 7

अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्शीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः।
विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ ८ ॥

Убог я, бездомен, болезнью сражённый,
Старенью подверженный, речи лишённый;
Познавший бессилье и боль униженья…
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья.


Записаться на консультацию
Мы находимся по адресу: